Chuyên mục Ổ đĩa cứng gắn ngoài TRANSCEND
Tặng thẻ ĐT 50.000 đ(KT 31/03) 1Tb Transcend H3B
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ ĐT 50.000 đ(KT 31/03) 1Tb Transcend H3
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ ĐT 50.000 đ (KT 31/03) Ổ cứng gắn ngoài 1Tb Transcend 25C3N
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ ĐT 50.000 đ (KT 31/03) 1Tb Transcend M3S (TS1TSJ25M3S)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ ĐT 50.000 đ (KT 31/03) 1Tb Transcend M3G (TS1TSJ25M3G)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ ĐT 50.000 đ (KT 31/03) Ổ cứng gắn ngoài 1Tb Transcend C3S EXTRA SLIM (TS1TSJ25C3S) Silver
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ ĐT 100.000 đ(KT 31/03) 2Tb Transcend M3S /M3G
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ ĐT 100.000 đ (KT 31/03) 2Tb Transcend H3/H3B
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ ĐT 100.000 đ (KT 31/03) Ổ cứng gắn ngoài 2Tb Transcend 25C3N
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ ĐT 100.000 đ (KT 31/03) 4Tb TRANSCEND Storejet 35T3+Box 3.5"
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ ĐT 100.000 đ (KT 31/03) 4Tb TRANSCEND 25H3
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ ĐT 100.000 đ (KT 31/03) Ổ cứng gắn ngoài 2Tb Transcend C3S EXTRA SLIM (TS2TSJ25C3S) Silver
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ ĐT 100.000 đ (KT 31/03) Ổ cứng 2.5" Transcend 2TB A3W (TS2TSJ25A3W)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ ĐT 100.000 đ (KT 31/03) 4Tb TRANSCEND slim M3S (TS4TSJ25M3S )
Đặt mua Quan tâm So sánh
Đặt mua Quan tâm So sánh
Đặt mua Quan tâm So sánh